ΟΛΟΙ της Χ.Κ.Τ. ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

Ποιός τη ζωή μου, ποιός την κυνηγά; **

– Τι προβλέπει ο ΟΑΕΔ – δικαιολογητικά/διαδικασία

– Περίπτωση Alter & «Απόφασης» – πως το πήραν οι πρώτοι και όχι οι δεύτεροι

Παροχή λόγω Αφερεγγυότητας του Εργοδότη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Σκοπός του «λογαριασμού προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη» είναι η πληρωμή ανεξόφλητων, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, αποδοχών μέχρι  τριών (3) μηνών, που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και εμπίπτει στο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών που προηγείται της υποβολής της αίτησης ή της δήλωσης για κήρυξη της πτώχευσης, εφόσον εκδοθεί απόφαση που κηρύσσει τον εργοδότη σε πτώχευση ή από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης, από τη νομοθεσία ιδιωτικής ασφάλισης, υπουργικής απόφασης περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης ή από τη δημοσίευση της απόφασης, με την οποία τίθεται σε εκκαθάριση ο εργοδότης ή διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν δικαιολογείται η έναρξη διαδικασίας πτωχεύσεως.

Ένας εργοδότης θεωρείται ότι ευρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας όταν:
α) έχει περιέλθει σε κατάσταση παύσεως ή αναστολής των πληρωμών του και είτε κηρύσσεται σε πτώχευση με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου είτε διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν συντρέχει λόγος κινήσεως της διαδικασίας πτωχεύσεως. Ως ημερομηνία επέλευσης της αφερεγγυότητας, θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την κίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας.
β) η επιχείρηση (προβληματική) που υποβάλλεται στην ειδική εκκαθάριση των άρθρων 9 του ν.1386/1983 (ΦΕΚ 107/Α’), 46 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α’) και 14 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α’), όπως ισχύουν,
γ) η ασφαλιστική επιχείρηση της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε με απόφαση του αρμοδίου υπουργού λόγω παράβασης διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας και τίθεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση (αναγκαστική) σύμφωνα με το άρθρο 12α του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α’), όπως ισχύει,
δ) η επιχείρηση του τέθηκε ύστερα από προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία, σε εκκαθάριση με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών του και με αποτέλεσμα τη λύση των σχέσεων εργασίας με τους μισθωτούς του.
Το ύψος των παροχών αυτών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τις αποδοχές 3 μηνών, όπως αυτές προβλέπονται από τις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στην έννοια των «αποδοχών», που δύνανται να καλυφθούν από το ταμείο Αφερεγγυότητας, εμπίπτουν πλην του (νόμιμου) μισθού του εργαζόμενου, τυχόν απλήρωτα δώρα εορτών, Πάσχα ή Χριστουγέννων και άδεια ή επίδομα αδείας, εφόσον αυτά εμπίπτουν στο κρίσιμο   χρονικό   διάστημα   που   ορίζει   ο  νόμος.   Δεν   καταβάλλεται   η αποζημίωση λόγω απόλυσης, καθόσον δεν θεωρείται αποδοχές.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. υποκαθιστά τον εργοδότη στα αντίστοιχα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ για τις αποδοχές αυτές καταβάλλει τις ανάλογες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Οι τυχόν ανεξόφλητες αποδοχές που καταβάλλονται στους δικαιούχους πρέπει να εμπίπτουν μέσα στο χρονικό διάστημα των τελευταίων έξι μηνών. Το εξάμηνο αυτό (αν πρόκειται για την επιχείρηση που πτώχευσε) έχει αφετηρία την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή δήλωσης για κήρυξη της επιχείρησης σε πτώχευση, ενώ για τις λοιπές περιπτώσεις έχει αφετηρία την ημερομηνία δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης για την ανάκληση (αν πρόκειται για εκκαθάριση επιχείρησης).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι των παροχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη είναι οι εργαζόμενοι: α) επιχείρησης που κηρύχθηκε σε πτώχευση μετά από δικαστική απόφαση είτε που διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν συντρέχει λόγος κινήσεως της διαδικασίας πτωχεύσεως, ή β) επιχείρησης που τέθηκε σε εκκαθάριση ή γ) επιχείρησης (ασφαλιστικής) της οποίας ανακαλείται η άδεια λειτουργίας, λόγω παράβασης των διατάξεων της ιδιωτικής ασφαλιστικής νομοθεσίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
Το δικαίωμα για πληρωμή ανεξόφλητων αποδοχών στον εργαζόμενο από το “Λογαριασμό προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη” ασκείται με έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς την αρμόδια, Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, το αργότερο μέσα σε ένα εξάμηνο α) από τη δημοσίευση της απόφασης για την κήρυξη του εργοδότη σε κατάσταση πτώχευσης ή β) από την ημερομηνία που η επιχείρησης τέθηκε σε εκκαθάριση ή γ) από την ημερομηνία που η επιχείρηση (ασφαλιστική) της οποίας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας, λόγω παράβασης των διατάξεων της ιδιωτικής ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Μετά την πάροδο της εξάμηνης προθεσμίας, το δικαίωμα για τις παροχές αυτές αποσβέννυται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1)Βεβαίωση του συνδίκου της πτώχευσης ή του Γραμματέα του πτωχευτικού δικαστηρίου στην περίπτωση που η επιχείρηση κηρύχθηκε σε πτώχευση ή βεβαίωση του οικείου εκκαθαριστή για τις λοιπές περιπτώσεις από την οποία να προκύπτει το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών που αναγγέλθηκαν προς επαλήθευση ή ικανοποίηση καθώς και ο χρόνος στην οποία ανάγονται αυτές.

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών και την περίοδο στην οποία αναφέρονται.

3) Δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜ ΙΚΑ του ενδιαφερομένου.

4) ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
•    Άρθρο 16 του Ν. 1836/89
•    Π.Δ. 1/1990
•    Άρθρο 44 του Ν. 2648/1998
•    Π.Δ. 151/1999
•    Π.Δ. 40/2007

Πηγή: ΟΑΕΔ

-1-

Για βεβαίωση του συνδίκου της πτώχευσης ή του Γραμματέα του πτωχευτικού δικαστηρίου

κτίριο 11, αίθουσα 108

ΚΤΙΡΙΟ 11:

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ)

Ισόγειο: Ακροατήρια Μισθωτικών Διαφορών

Α΄ όροφος : Γραμματεία-Δικαστές Διαταγών Πληρωμής, Πτωχεύσεις

Β΄ όροφος : Γραμματεία Ειδικών Διαφορών, Αίθουσες Ακροατηρίων Εργατικών κλπ., Γραμματεία Πιστωτικών Τίτλων

ΚΤΙΡΙΟ 11

Γρ. Έδρας Ειδ. Διαδ.    γρ. 204  210 8841415

Πιστωτικοί Τίτλοι           γρ. 102  210 8841416

Πτωχεύσεις (Γραμ.)     γρ. 104  210 8841417

Πτωχεύσεις (Εισηγ.)    γρ. 105  210 8826669

Πηγή: ΔΣΑ & ΔΣΒ

-2-

Το Έντυπο της Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 σε pdf &word (Έντυπα & ΓΓΠΣ)

Σχετικά

(περίπτωση Alter)

18/02/2014

Εγκρίθηκε από τον ΟΑΕΔ το επίδομα αφερεγγυότητας για τους δημοσιογράφους του ΑΛΤΕΡ

Με σημερινή του απόφαση το Διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΕΔ ενέκρινε την χορήγηση επιδόματος αφερεγγυότητας για τους δημοσιογράφους του τηλεοπτικού σταθμού ΑΛΤΕΡ. …Η απόφαση αυτή ήρθε μετά τη θετική εισήγηση του προέδρου του οργανισμού κ. Αμπατζόγλου … Ο πρόεδρος του οργανισμού κ. Αμπατζόγλου έδωσε άμεσα εντολή στο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ στο Περιστέρι να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έτσι ώστε το αργότερο έως τα μέσα Απριλίου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του αλλά την ευαισθησία που θα έπρεπε να έχουν οι δημόσιες υπηρεσίες σε παρόμοιες περιπτώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που χορηγείται το επίδομα αφερεγγυότητας σε δημοσιογράφους , μέλη της ένωσης συντακτών , αν και προβλέπεται από το νόμο

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

«… ο ΟΑΕΔ με την αρ. 508/7/18-2-2014 απόφασή του δέχεται την καταβολή του επιδόματος αφερεγγυότητας σε όλους του πρώην εργαζόμενους δημοσιογράφους στον τηλεοπτικό σταθμό “ALTER”.

…Το επίδομα αφερεγγυότητας πρόκειται να καταβληθεί άμεσα στους δημοσιογράφους που έχουν ήδη προσκομίσει στον ΟΑΕΔ τα σχετικά δικαιολογητικά». (& Τυπολογίες)

7 Αυγούστου 2014

Μην ξεχνάμε το ΑΛΤΕΡ. Μια συζήτηση με τον Βασίλη Τζήμτσο

Ο Βασίλης Τζήμτσος, εργασιακός εκπρόσωπος των δημοσιογράφων του Alter και Μέλος της Επιτροπής Πιστωτών διορισμένος απ” το πτωχευτικό δικαστήριο ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, μίλησε στη Δανάη Κισκήρα-Μπαρτσώκα και το rebuke.gr για τα προβλήματα και τον αγώνα που δίνουν ο ίδιος και οι συναδελφοί του.

O Κώστας Γιαννίκος, πρώην διευθυντικό στέλεχος του τηλεοπτικού σταθμού Alter και κάτοχος του 25% των μετοχών της εταιρείας, ο οποίος κρατούνταν προσωρινά στις φυλακές για χρέη προς το Δημόσιο που προέρχονταν από τη μη καταβολή ΦΠΑ, αποφυλακίστηκε, με απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου.

Τo δικαστήριο (Μονομελές Εφετείο Αθηνών) αντικατέστησε τη χρηματική εγγύηση των 150.000 ευρώ που του είχε επιβληθεί, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της τακτής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένει.

Η υπόθεση του Alter είναι λίγο πολύ γνωστή σε όλους. Τα προβλήματα ξεκίνησαν το 2011 όπου οι απλήρωτοι εργαζόμενοι του τηλεοπτικού σταθμού προέβησαν σε επίσχεση εργασίας από τις 21 Απριλίου έως τις 30 Μαΐου.

Η δεύτερη επίσχεση ξεκίνησε στις 11/11/11 με τους εργαζόμενους να κόβουν τις διαφημίσεις από το κανάλι και να εκπέμπουν δικά τους τρέιλερ και απεργιακά δελτία για περίπου 2 μήνες μέχρι που τους έκοψε η digea, στην οποία ο Γιώργος Κουρής είναι ακόμα μέτοχος. Κάπου εκεί έπεσε το μαύρο και το κανάλι δεν έχει λειτουργήσει από τότε. Οι εργαζόμενοι όμως ακόμα αγωνίζονται και ζητούν τη δικαίωση.

Κάπου ανάμεσα στο Αργοστόλι και στο λιμάνι της Κεφαλονιάς κάθισα δίπλα στο Βασίλη. Ο Βασίλης Τζήμτσος είναι εργασιακός εκπρόσωπος των δημοσιογράφων του Alter και Μέλος της Επιτροπής Πιστωτών του Alter διορισμένος από το πτωχευτικό δικαστήριο ως εκπρόσωπος των εργαζομένων και εν γένει όλων των πιστωτών του τηλεοπτικού σταθμού.

Βρισκόταν στο Alter από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, από το Σεπτέμβρη του 2000 ενώ παράλληλα από το 1994 ήταν στην εφημερίδα «Αυριανή» – επίσης του Γ. Κουρή. Μου μίλησε με μεγάλη προθυμία και μου εξήγησε τα προβλήματα και τις κατακτήσεις των απολυμένων εργαζόμενων του τηλεοπτικού σταθμού, από την αρχή του αγώνα τους μέχρι και σήμερα.

Η κουβέντα μας ξεκίνησε με τα χρηματικά παιχνίδια της εργοδοσίας και την αρχή των προβλημάτων.

«Το βασικό πρόβλημα στα οικονομικά του Alter, πέρα από τα δάνεια των 300.000.000 ευρώ ήταν χρέη που είχαν δημιουργηθεί, από τις λεγόμενες τριγωνικές σχέσεις. Ο Κώστας Γιαννίκος ως διευθύνων σύμβουλος αγόραζε ταινίες από την εταιρεία Modern Times η οποία συμπτωματικά είναι του ίδιου. Τα χρήματα έβγαιναν από τη μία τσέπη και έμπαιναν στην άλλη. Κύριος πιστωτής της εταιρίας φέρεται αυτή τη στιγμή να είναι η Morden Times δηλαδή ο ίδιος ο Γιαννίκος. Όλα αυτά ήταν εικονικά, το πρόβλημα  είναι ότι τα χρήματα των δανείων (300.000.000) έφυγαν από το ταμείο του Alter.  Ο Γ. Κουρής, ο οποίος είχε το 51% των μετοχών της εταιρείας είναι απίθανο να μην ήταν ενήμερος.

Βασικοί δανειστές του καναλιού ήταν ο Μιχάλης Σάλας (Πειραιώς) ο Ανδρέας Βγενόπουλος (Μαρφίν) και ο Γιάννης Κωστόπουλος (Αlpha Bank), με τον πρώτο να του αναλογεί το 70% των δανείων. Ούτε αυτή η περίπτωση είναι τυχαία αν σκεφτείς ότι ο Γιαννίκος νοίκιαζε από τον Σάλα τα ακίνητα στα οποία εγκατέστησε θέατρα του, άλλη μια τριγωνική σχέση.»

Η συζήτηση συνεχίστηκε για τον τρόπο που έφτασαν στην πτώχευση και τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Γ. Κουρής να τα βρει με τους εργαζόμενους και να επαναλειτουργήσει το κανάλι χωρίς ουσιαστικά να δίνει τίποτα.

«Το Νοέμβριο του 2012 (ενώ τον Ιανουάριο είχε γίνει ήδη μια προσέγγιση από τη μεριά της εργοδοσίας για να επαναλειτουργήσει ο σταθμός, χωρίς καμία εγγύηση προς τους εργαζομένους ) κάποιοι συνδικαλιστές  -Οι τεχνικοί και ο διοικητικός εκπρόσωπος- ήρθαν σε συμφωνία με τον Γ. Κουρή να επιστρέψουν στη δουλειά 300 από τους 600 απολυμένους και να πάρουν κάποια χρήματα. Το ποσό που αναλογούσε στον καθένα είχε να κάνει με την αγωνιστική του δράση, όσο πιο πολύ αντιδράς τόσο περισσότερα χρήματα. Εμένα μου έδιναν 20.000 για να τα βρω με τον Κουρή. Είπα Όχι. Τότε βρήκαμε έναν δικηγόρο, ιδιώτη όχι από σωματείο, και ζητήσαμε να πληρωθούμε όλοι αλλιώς θα υποβάλλαμε αίτηση πτώχευσης. Μαζί με μένα ήρθαν άλλα 200 άτομα και την υποβάλλαμε. Όταν έφτασε το δικαστήριο το Μάρτιο του 2013, και ο Κουρής δεν είχε πληρώσει κανέναν τελικά ήρθα και κατέθεσαν υπέρ μας άλλοι 250.

Παρόλα αυτά, πέρυσι το καλοκαίρι προσπάθησε ξανά να έρθει σε συμφωνία μαζί μας, πάλι με 200 άτομα και πάλι δέχθηκαν. Τότε  κάναμε την εξής πρόταση: Να μας πληρώσει όλους, τα μισά των μισών που μας χρωστάει σε μετρητά. Δεν δέχθηκε, δεν πλήρωσε και πτώχευσε. »

Ο Βασίλης με τη βοήθεια συναδέλφων του κατάφερε μέσα από την πτώχευση να επιτύχει 2 πολύ σημαντικά επιτεύγματα για τον κλάδο των δημοσιογράφων.

«Με την πτώχευση πετύχαμε 2 πολύ σημαντικά πράγματα, 2 αποφάσεις που αποτελούν σταθμό για τους Δημοσιογράφους.

1ον Καταφέραμε με πολλές ενέργειες να εξασφαλίσουμε, από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ, τη συντάξιμη ασφάλιση μέχρι και την ημέρα πτώχευσης του Alter, γιατί ήμασταν ασφαλισμένοι μόνο τους 6 πρώτους μήνες της επίσχεσης, ενώ εμείς κάναμε επίσχεση 2 χρόνια. Καταφέραμε λοιπόν, όποια εταιρία πτωχεύσει στα media οι εργαζόμενοι της να ασφαλίζονται μέχρι την ημέρα της πτώχευσης.

2ον Όλοι οι Δημοσιογράφοι υπαγόμαστε το ΕΤΑΠ ΜΜΕ και παίρνουμε επιδόματα μόνο από κει και όχι από τον ΟΑΕΔ. Το ΕΤΑΠ ΜΜΕ μας έδινε μόνο επίδομα ανεργίας για ένα χρόνο, ενώ οι τεχνικοί επιδοτήθηκαν δύο χρόνια από τον ΟΑΕΔ με επίδομα επίσχεσης και ανεργίας. Ψάχνοντας, βρήκα στο μισθολόγιο, ότι πληρώνουμε ένα 3,66% στο ΙΚΑ υπέρ ΟΑΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει διάφορα επιδόματα, βλ. οικογενειακό επίδομα, ανάμεσά τους και το επίδομα Αφερεγγυότητας. Αυτό το επίδομα το δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι αν πτωχεύσει η εταιρία που δουλεύουν, οι δημοσιογράφοι όμως δεν το είχαν πάρει ποτέ, αφού ο ΟΑΕΔ αποποιούταν τις ευθύνες του και τις επίρριπτε στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ. Εμείς κερδίσαμε τρείς μηνιαίες αποδοχές, με απόφαση ΔΣ του ΟΑΕΔ το Μάρτιο του 2014 και διασφαλίσαμε ότι σε όποιο media πτωχεύσει οι εργαζόμενοι του θα πάρουν τουλάχιστον και 3 μισθούς ως επίδομα. Οι περισσότεροι από εμάς, σήμερα, ζούμε με αυτά τα χρήματα»

Η αφορμή για να μιλήσουμε ήταν η αποφυλάκιση του Κώστα Γιαννίκου, έτσι κάπου προς το τέλος της διαδρομής άρχισε να μου αναλύει την ποινική διάσταση του θέματος, που αφορά την εργοδοσία.

«Όταν άρχισαν οι διώξεις από το Δημόσιο και το ΣΔΟΕ δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Μάρτυρας υπεράσπισης της εργοδοσίας ήταν ο Χατζηνικολάου (Συνέταιρος με του Ανδρέα Κουρή με ποσοστό 50% στο ραδιοφωνικό σταθμό Real fm και στην Εφημερίδα Real news) και διάφοροι άλλοι.

Έπρεπε να βρεθεί ένας μάρτυρας που να πει την αλήθεια, την εκδοχή των εργαζομένων και όχι μόνο την εκδοχή του Κουρή. Αυτό το έκανα εγώ και ήρθαν μαζί μου και άλλοι εργαζόμενοι. Πρότεινα να κάνουμε παράσταση πολιτικής αγωγής στη δίκη για το κακούργημα που προφυλακίσθηκαν και οι Κουρίδες και ο Γιαννίκος. Μας απέρριψαν ως πολιτική αγωγή, αλλά παρόλα αυτά πήγαμε αυθορμήτως και αυτοβούλως, χωρίς κλήση και καταθέσαμε στην ανακρίτρια  αυτά που ξέρουμε για το κακούργημα που αφορούσε τη μη καταβολή του φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Η εργοδοτική πλευρά και οι μάρτυρες υπεράσπισής τους, υποστήριζαν ότι δεν είχαμε λάβει χρήματα το 2011 άρα δεν υπήρχε το αδίκημα μη καταβολής φόρου μισθωτών υπηρεσιών, εμείς όμως, είχαμε πάρει χρήματα, άρα θα έπρεπε να καταβληθεί ο φόρος που μας είχαν παρακρατήσει. Εν τέλει, κατέθεσα εγώ και άλλοι 10-20 εργαζόμενοι και έτσι στηρίξαμε την υπόθεση. Η δίκη έγινε αλλά επειδή δεν είχε γίνει σωστή δικογραφία- κατά την άποψη των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων- αναβλήθηκε και έχει πάει τώρα για το Δεκέμβριο.

Ο τελευταίος δικαστής έκρινε ότι πρέπει να αντικατασταθεί η προσωρινή κράτηση του Γιαννίκου  με περιοριστικούς όρους, ενώ παράλληλα ήρε και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα που είχε επιβληθεί στον Ανδρέα Κουρή. Δεν μπορώ να καταλάβω πως διασφαλίζεται με αυτή την απόφαση η παρουσία του στη δίκη, όπως και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι προηγούμενοι δικαστές τον έκριναν προφυλακιστέο και επικίνδυνο να διαπράξει νέα αδικήματα ή να διαφύγει στο εξωτερικό και τώρα αυτός, ο ένας δικαστής, δεν το κρίνει. Μάλιστα, η Εισαγγελέας της έδρας, που διαφώνησε, αλλά ο δικαστής το ενέκρινε, πρότεινε την παραπομπή του αιτήματος στο συμβούλιο πλημμελειοδικών και όχι σε έναν μόνο δικαστή.

Την επόμενη ημέρα από τη δίκη ο Γιώργος Κουρής, με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά , υμνούσε τον συγκεκριμένο δικαστή. Ο Γιώργος Κουρής που έχει ανεβοκατεβάσει πολλές κυβερνήσεις… »

Με την ευκαιρία της επιστολής Γιώργου Κουρή στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, o Βασίλης Τζήμτσος μας παραθέτει μια άλλη επιστολή προς τον Πρωθυπουργό που είχαν στείλει οι εκπρόσωποι των εργαζομένων του Alter λίγες ώρες πριν από την εκδίκαση στα δικαστήρια της υπόθεσης του Alter στις 9-10-2012.

ΥΓ Τα δεδομένα έχουν αλλάξει μετά την παραπάνω επιστολή καθώς το Άλτερ δεν υπήχθη στο άρθρο 99 και πτώχευσε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση μετά από αίτηση πτώχευση πτώχευσης της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων του τηλεοπτικού σταθμού
Όμως η ουσία παραμένει. Το πάρτι τελείωσε; Θα πληρώσει κανείς για τα δάνεια εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν; Που πήγαν τα λεφτά; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΚΟΜΑ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΕΦΑΓΑΝ, ΕΝΩ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΕΧΑΣΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ;
ΓΙΑΤΙ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΜΕ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ;
ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΥΡΙΕ ΣΑΜΑΡΑ…ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ ΟΣΟΥΣ ΦΕΣΩΣΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΕΒΑΛΑΝ ΛΟΥΚΕΤΑ ΚΑΙ ΑΦΗΣΑΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ…

(περίπτωση τεχνικών Απόφασης)

Δικαίωση μετά από 7 χρόνια για τους τεχνικούς τύπου της “Απόφασης”

20/07/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με την υπ΄αρθμόν 18396/2013 Απόφαση του Τριμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οι απολυμένοι Τεχνικοί Τύπου της εφημερίδας “ΑΠΟΦΑΣΗ” δικαιώθηκαν ως προς το ζήτημα της καταβολής των επιδομάτων του ΟΑΕΔ λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη (πτώχευση της επιχείρησης).

Σημειωτέον ότι ο ΟΑΕΔ είχε απορρίψει τις αιτήσεις των εργαζομένων για την χορήγηση του επιδόματος λόγω εκπρόθεσμης υποβολής, όμως το Δικαστήριο έκρινε ότι αυτές υποβλήθηκαν πέραν της εξάμηνης προθεσμίας για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητά τους και ότι δικαιούνται το επίδομα το οποίο προέρχεται από αυτοτελή λογαριασμό προστασίας των εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη.

Αναμένουμε τη στάση της Διοίκησης του ΟΑΕΔ έναντι της δικαστικής απόφασης και των εργαζομένων.

Καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές παρατάξεις του κλάδου και όχι μόνο, πρωτίστως δε την Διοίκηση της ΕΤΗΠΤΑ, να εξαντλήσουν όλα τα μέσα προκειμένου να εκτελεστεί άμεσα η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου και να δοθεί τέλος στην μακροχρόνια ταλαιπωρία των εργαζομένων, η πλειονότητα των οποίων είναι άνεργοι!

Παραθέτουμε κατωτέρω το πλήρες κείμενο της απόφασης.

Apιθμός απόφασης 18396/2013

Γ.Α.Κ 49346/2007

TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ 24ο ΤΡΙΜΕΛΕΣ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 14 Μαρτίου 2013, με την εξής σύνθεση: Δήμητρα Γεωργιοττούλου, Προεδρεύουσα Πρωτοδίκη Δ.Δ., λόγω κωλύματος του Προέδρου Πρωτοδικών Δ.Δ., Νικόλαος Δρόσος (εισηγητής) και Μαρία Καπουράλου Πρωτοδίκες Δ.Δ.. Γραμματέας η Φιλιτπτία Θωμοπούλου, δικαστική υπάλληλος, για να δικάσει την προσφυγή με χρονολογία καταθέσεως 28-12-2007, των:

…οι οποίοι παραστάθηκαν με τον δικηγόρο Αναστάσιο Μάνοκατά του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Ο.Α.Ε.Δ.), το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον Διοικητή του και δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο, αλλά παραστάθηκε με την υποβολή της από 12-3-2013 δήλωσης του πληρεξουσίου του δικηγόρου Περικλή Αγγελίδη, βάσει του άρθρου 133 παρ. 2 Κ.Δ.Δ..

Κατά τη συζήτηση, οι διάδικοι που εμφανίσθηκαν και παραστάθηκαν, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

Μετά τη συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.

Η κρίση του είναι η εξής:

 1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (σχετικά τα 2643174, 499574, 232348 και 3033728 Σειράς Α’ ειδικά έντυπα), επιδιώκεται η ακύρωση της 1934/19-6-2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., με την οποία απορρίφθηκε τελικώς αίτημα των προσφευγόντων για καταβολή ανεξόφλητων αποδοχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη τους.

 1. Επειδή, στο άρθρο 16 του Ν. 1836/1989 “Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις” (Α’ 79), όπως ίσχυε κατά το κρίσιμο διάστημα, ορίζεται ότι: «1. Στον Ο.Α.Ε.Δ. συνιστάται αυτοτελής λογαριασμός με τον τίτλο “Λογαριασμός προστασίας εργαζομένωναπό την αφερεγγυότητα του εργοδότη”, με αποκλειστικό σκοπό την άμεση ικανοποίηση ανεξόφλητων απαιτήσεων εργαζομένων λογω αφερεγγυότητας του εργοδότη. 2. … 4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται η λειτουργία και η διαχείριση του λογαριασμού της παραγράφου 1, ο τρόπος είσπραξης των εσόδων του, ο χρόνος έναρξης της ικανοποίησης των απαιτήσεων των εργαζομένων, η έκταση των ικανοποιούμενων απαιτήσεων, ο τρόπος ικανοποίησης των απαιτήσεων και των κεκτημένων δικαιωμάτων ή των δικαιωμάτων προσδοκίας των εργαζομένων και προσώπων που έχουν αποχωρήσει από την επιχείρηση την ημέρα που επήλθε η αφερεγγυότητα του εργοδότη, που προέρχονται από υφιστάμενα συστήματα επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής επικουρικής ασφάλισης που λειτουργούν έξω από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

  5. Αφερέγγυος εργοδότης είναι: α) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που περιέρχεται σε κατάσταση παύσεως ή αναστολής των πληρωμών του και κηρύσσεται σε πτώχευση με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου. Αν η επιχείρηση αυτού του εργοδότη συνεχίζει να λειτουργεί παρά την κήρυξη σε πτώχευση, τότε ο εργοδότης δεν θεωρείται αφερέγγυος

  , β) …», Περαιτέρω, στο μεν άρθρο 1 του π.δ/τος 1/1990 “Περί προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών νόμων” (Α’ 1), όπως ίσχυε κατά το κρίσιμο διάστημα, ορίζεται ότι: «1. Σκοπός του “λογαριασμού προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη”, είναι η πληρωμή ανεξόφλητων, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, αποδοχών μέχρι τριών (3) μηνών, που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, που προηγείται της υποβολής της αιτήσεως ή της δηλώσεως για κήρυξη της πτώχευσης, εφόσον εκδοθεί απόφαση που κηρύσσει τον εργοδότη σε πτώχευση, …

  2. Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, ένας εργοδότης θεωρείται ότι ευρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας όταν: α) έχει περιέλθει σε κατάσταση παύσεως ή αναστολής των πληρωμών του

  και είτε κηρύσσεται σε πτώχευση με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου είτε διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν συντρέχει λόγος κινήσεως της διαδικασίας πτωχεύσεως. Ως ημερομηνία επέλευσης της αφερεγγυότητας, θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την κίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας….», στο δε άρθρο 5 του ίδιου π.δ/τος, όπως ίσχυε κατά το κρίσιμο διάστημα, ορίζεται ότι: «1. Η πληρωμή των ανεξόφλητων αποδοχών προς τους εργαζόμενους, που προβλέπεται από το άρθρο 1 του παρόντος, είναι ανεξάρτητη από την εκπλήρωση ή όχι της υποχρέωσης που βαρύνει τον εργοδότη για την καταβολή της εισφοράς υπέρ του Λογαριασμού. Ενεργείται από την αρμόδια με βάση την έδρα της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Τοπική Υπηρεσία ή, αν αυτή δεν υπάρχει, Υπηρεσία Νομού του ΟΑΕΔ, στην  οποία οι εργαζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν: α. Βεβαίωση του συνδίκου της πτώχευσης ή του Γραμματέα του πτωχευτικού δικαστηρίου, για την περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος, ή βεβαίωση του οικείου εκκαθαριστή για τις λοιπές περιπτώσεις, από την οποία να προκύπτει το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών που αναγγέλθηκαν προς επαλήθευση ή ικανοποίηση καθώς και ο χρόνος στον οποίο ανάγονται αυτές, β) Υπεύθυνη Δήλωση Νόμου 1599/1986 για το ύψος των ανεξόφλητωναποδοχών, γ) Τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια. … 3. Η πληρωμή των ανεξόφλητων αποδοχών που καταβάλλονται στους εργαζόμενους απο τον “Λογαριασμό προστασίας εργαζόμενων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη” σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις αποδοχές 3 μηνών, όπως προβλέπονται απο τις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. 4. Το δικαίωμα για πληρωμή ανεξόφλητων αποδοχών στον εργαζόμενο από το “Λογαριασμό προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη” ασκείται με έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς την αρμόδια, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, το αργότερο μεσα σε ένα εξάμηνο από τη δημοσίευση της απόφασης για την κήρυξη του εργοδότη σε κατάσταση πτώχευσης…».

 2. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτουν τα εξής: Οι προσφεύγοντες απασχολούνταν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου στην ανώνυμη εκδοτική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έως τις 7-8-2006, οπότε και δημοσιεύθηκε η 926/2006 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Πτωχεύσεων), με την οποία η προαναφερόμενη εταιρεία κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης. Στις 14-3-2007 υπέβαλαν στην Τοπική Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. Ν. Κόσμου αιτήσεις για χορήγηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 16 του ν. 1836/1989 και του κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντος π.δ/τος παροχών λόγω αφερεγγυότητας της πτωχεύσασας εργοδότριας εταιρείας, καταθέτοντας προς τούτο, μεταξύ άλλων, την από 6-3-2007 βεβαίωση της προσωρινής συνδίκου της πτώχευσης Σταυρούλας Γιαννακοπούλου, από την οποία προέκυπτε, ανάμεσα σε άλλα, το ύψος των  ανεξόφλητων αποδοχών που διατηρούσαν οι προσφεύγοντες. Με τις 677, 682, 683, 681, 685 και 678/2-4-2007 αποφάσεις του Διευθυντή της προαναφερόμενης υπηρεσίας απορρίφθηκε το αίτημά τους, με την αιτιολογία ότι οι οικείες αιτήσεις τους κατατέθηκαν μετά την πάροδο της εξάμηνης προθεσμίας που θέτει η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ/τος 1/1990. Κατά των αποφάσεων αυτών οι προσφεύγοντες άσκησαν αιτήσεις θεραπείας ενώπιον της Επιτροπής Ε.Α.Δ. αρμοδιότητας Περ/κής Δ/νσης Αττικής και Νήσων υποστηρίζοντας ότι δεν ευθύνονται για την καθυστέρηση κατάθεσης των σχετικών αιτήσεών τους. Ένσταση των προσφευγόντων ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. κατά της απορριπτικής απόφασης της παραπάνω Επιτροπής δεν ευδοκίμησε. Ήδη, οι προσφεύγοντες με την κρινόμενη προσφυγή ζητούν την ακύρωση της 1934/19-6-2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., προβάλλοντας εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και παράβαση της αρχής της χρηστής διοίκησης, αφού, όπως υποστηρίζουν, η κατάθεση των αιτήσεών τους – οι οποίες συνοδεύονταν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή των ανεξόφλητων αποδοχών τους -στις 14-3-2007, αντί της κατά νόμο καταληκτικής ημερομηνίας της 8ης Φεβρουαρίου 2007, δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητά τους. Ειδικότερα, ισχυρίζονται ότι ο αρχικός διορισθείς ως προσωρινός σύνδικος της πτώχευσης Θωμάς Καναβέλης, δικηγόρος Αθηνών, ευθύς αμέσως υπέβαλε την παραίτησή του και ουδέποτε άσκησε τα καθήκοντα που του είχαν ανατεθεί. Η αντικατάσταση του ανωτέρω δικηγόρου από την Σταυρούλα Γιαννακοπούλου, δικηγόρο Αθηνών, πραγματοποιήθηκε στις 19-1-2007 δυνάμει της 51/2007απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατ’ αποδοχή της 1750/12-9-2007 έκθεσης του Εισηγητή της πτωχεύσεως. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ήταν αδύνατο να συγκεντρωθούν εγκαίρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (λ.χ. βεβαίωση του συνδίκου της πτώχευσης ως προς το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών), ώστε να τηρηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 5 παρ. 4 του π.δ/τος 1/1990 εξάμηνη προθεσμία, αφού οι συνταχθείσες την 20-2-2007 καταγγελίες των ατομικών συμβάσεων εργασίας επιδόθηκαν στους ίδιους την 22η και 26η Φεβρουαρίου 2007, ενώ η αρμόδια Τοπική Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. Καισαριανής, σε σχετική (6362/11-12-2006) αίτησή τους αναφορικά με το αν έχουν καταγγελθεί μονομερώς οι συμβάσεις τους με την πτωχεύσασα επιχείρηση, με το από 27-3-2007 απαντητικό της έγγραφο γνωστοποίησε ότι δεν είναι εφικτή η παροχή των ζητηθέντων στοιχείων. Προς επίρρωση των ισχυρισμών τους αυτών προσκομίζουν, μεταξύ άλλων, την 51/2007 (δημοσιευθείσα την 19-1-2007) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το 6362/27-3-2007 απαντητικό έγγραφο της Τοπικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. Καισαριανής στο οποίο αναφέρεται ότι απαιτείτο να διευκρινίζεται η ακριβής ημερομηνία απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης των εργαζομένων για να παρασχεθούν τα στοιχεία που ζητήθηκαν, την από 6-3-2007 βεβαίωση της προσωρινής συνδίκου της πτώχευσης Σταυρούλας Γιαννακοπούλου, η οποία κατατέθηκε στην Τοπική Υπηρεσία Ο.Α.Ε.Δ. Ν. Κόσμου την 14-3-2007, καθώς και τις από 20-2-2007 καταγγελίες συμβάσεων εργασίας των προσφευγόντωνμετά των οικείων αποδεικτικών επίδοσής τους. Αντιθέτως, ο καθού Οργανισμός με το από 12-3-2013 υπόμνημα και την από 8-3-2013 έκθεση των απόψεών του ζητεί την απόρριψη της ένδικης προσφυγής ενόψει του ρητού και δεσμευτικού χαρακτήρα των οικείων διατάξεων, που θεσπίζουν αποσβεστική προθεσμία αναφορικά με την εκπρόθεσμη κατάθεση των οικείων αιτήσεων.
 3. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, ενόψει των προαναφερθέντων διατάξεων, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι: α) από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι οι προσφεύγοντες δεν βαρύνονται με οποιουδήποτε είδους υπαιτιότητα για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεών τους για καταβολή ανεξόφλητων αποδοχών λόγω αφερεγγυότητας της πτωχεύσασας εργοδότριάς τους και β) η εκπρόθεσμη κατάθεση των επίμαχων αιτήσεων οφειλόταν – σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα έγγραφα στοιχεία – αποκλειστικά στην μη έγκαιρη κατάρτιση τηςαπό 6-3-2007 βεβαίωσης από την διορισθείσα την 19-1-2007 προσωρινή σύνδικο της πτώχευσης, η κατάθεση της οποίας -κατά τα οριζόμενα στις προπαρατεθείσες διατάξεις – ήταν αναγκαία για την ευδοκίμηση των υποβληθεισών αιτήσεων των προσφευγόντων, το Δικαστήριο κρίνει ότι συνέτρεξε λόγος ανώτερης βίας (αδυναμία έγκαιρης συγκέντρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών εξαιτίας λόγων που δεν ανάγονταν στη σφαίρα ευθύνης των προσφευγόντων) και δεδομένου ότι από το υπάρχον αποδεικτικό υλικό δεν προκύπτει ότι οι τελευταίοι καθυστέρησαν να υποβάλλουν τις επίμαχες αιτήσεις μετά την περιέλευση σε αυτούς των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μη νόμιμα απορρίφθηκαν οι οικείες αιτήσεις τους για καταβολή ανεξόφλητων αποδοχών λόγω αφερεγγυότητας της πτωχεύσασας εργοδότριας εταιρείας. Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ., που έκρινε αντιθέτως, εσφαλμένως εκτίμησε τα πραγματικά περιστατικά και εσφαλμένως ερμήνευσε και εφάρμοσε τις σχετικές διατάξεις, και για το λόγο τούτο πρέπει να ακυρωθεί η απόφασή του κατά παραδοχή ως βάσιμης της κρινόμενης προσφυγής.
 4. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν αυτών, πρέπει να απορριφθεί τύποις η προσφυγή καθ’ ο μέρος αφορά στους προσφεύγοντες Μαρία Στεργιανού του Γεωργίου (3η), Παναγιώτη Αναγνώστου του Εμμανουήλ (5°) και Αικατερίνη Ευθυμίου του Γεωργίου (6η), ενώ πρέπει να γίνει δεκτή η προσφυγή καθ’ ο μέρος αφορά στους λοιπούς προσφεύγοντες και να ακυρωθεί ως προς αυτούς η προσβαλλόμενη απόφαση. Το παράβολο, που καταβλήθηκε από τους προσφεύγοντες, πρέπει, κατ’ άρθρο 277 παρ. 9 Κ.Δ.Δ., να τους αποδοθεί. Τέλος, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, κρίνεται ότι πρέπει να απαλλαγεί ο καθού Οργανισμός από τα δικαστικά έξοδα των προσφευγόντων.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Απορρίπτει τύποις την προσφυγή καθ’ ο μέρος αφορά στους προσφεύγοντες Μαρία Στεργιανού του Γεωργίου (3η), Παναγιώτη Αναγνώστου του Εμμανουήλ (5°) και Αικατερίνη Ευθυμίου του Γεωργίου (6η).

Δέχεται την προσφυγή καθ’ ο μέρος αφορά στους λοιπούς προσφεύγοντες.

Ακυρώνει την 1934/19-6-2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Ο.Α.Ε.Δ.) κατά το αντίστοιχο τμήμα αυτής, που αφορά τους Αλφρέδο – Μάγδη Αλοσκόφη του Ουίλιαμ (1°), Αγγελική Σγούρου του Παναγιώτη (2η), Παναγιώτη Κουτσό του Αντωνίου (4°), Αθανασία Θεοδωροπούλου του Αντωνίου (7Π), Κλεάνθη Καρεκλά του Κωνσταντίνου (8η) και Αιμιλία Κραβτσόβα του Κωνσταντίνου (9η).

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στους προσφεύγοντες.

Απαλλάσσει τον καθού Οργανισμό από τη δικαστική δαπάνη.

Η διάσκεψη του Δικαστηρίου έγινε στην Αθήνα στις 28-11-2013 και η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του στον ίδιο τόπο, κατά την έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της 12-12-2013.
Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΟΣΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

Εναντίον των απολυμένων της “Απόφασης” ο ΟΑΕΔ!

26/09/2014

Εναντίον των απολυμένων της “Απόφασης” στράφηκε ο …ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με πληροφορίες ο οργανισμός υπέβαλε έφεση στις 17-9-2014, μία ημέρα πριν την λήξη της προθεσμίας, στην Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, που δικαίωνε Τεχνικούς Τύπου, μετά από 7 ολόκληρα χρόνια και τον υποχρέωνε να καταβάλει τα οριζόμενα από τον νόμο σχετικά με την πτώχευση της εφημερίδας “Η Απόφαση”. Εκτιμάται πως  μοναδικός σκοπός της είναι η καθυστέρηση στην εκτέλεση της απόφασης.

**

Ποιός τη ζωή μου – 1974

Στίχοι: Μάνος Ελευθερίου
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης
Πρώτη εκτέλεση: Μαρία Φαραντούρη
Άλλες ερμηνείες: Χάρης & Πάνος Κατσιμίχας

Ποιός τη ζωή μου, ποιός την κυνηγά
να την ξεμοναχιάσει μες στη νύχτα;
ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτηγά
σαν ψάρι μ’ έχουν πιάσει μες στα δίχτυα

Για κάποιον μες στον κόσμο είν’ αργά
ποιός τη ζωή μου, ποιός την κυνηγά;

Ποιός τη ζωή μου, ποιός παραφυλά
στου κόσμου τα στενά ποιος σημαδεύει;
πού πήγε αυτός που ξέρει να μιλά
που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει;

Advertisements

Hit the box !

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s